Joshua Men Of Covenant

Shaping Godly Leaders for Good Governace

Testimony

Sa presensiya ng Diyos, wala ka nang hahanapin pa
–Dra. Meth Belgica

PhilStar
Updated August 23, 2004 12:00 AM


Ito ang naging karanasan ko. Magdadalawang taon na nang ako’y makaranas nang kakaiba. Ang tinutukoy ko rito ay ang aking pakikipag-usap sa Panginoong Jesu-Cristo tuwing madaling-araw sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Biblia. Dito ko kasi natatagpuan ang pambihirang kapayapaan, galak, at ganap na kahulugan sa buhay. Kay Jesu-Cristo ko lamang pala ito matatagpuan.

Dati-rati, akala ko ay ang aking asawa at tatlong mga anak ang siyang magbibigay ng kagalakan sa akin. Akala ko noon ay matatagpuan ko sa kanila ang mga hinahangad ko sa buhay. Wala naman akong ibang hinahangad kundi maging masagana ang aming buhay, maging masaya, mabuti at maayos.

Pero, hindi ko ito nasusumpungan sa kanila. Sa halip, naging idolo ko pa sila na para bagang sila na ang ipinalit ko sa puwesto ng Diyos sa buhay ko.

Samakatuwid, naging diyus-diyusan ko sila.

Ang hinangad ng isang babae kagaya ko ay magkaroon ng maraming pera, seguridad, katanyagan at kapangyarihan pero hindi ito naibigay sa akin ng asawa ko. Kahit sinong asawa ay wala naman talagang perpekto. Mayroon talagang pagkukulang at noon ko lang naintindihan na ang pagkukulang ko ay matatagpuan ko lamang sa Panginoong Jesu-Cristo.

Doon ko naunawaan ang lahat tungkol sa mga bagay-bagay nang ako’y dumalo ng isang Bible study ng mga Baptists. Sa tuwing pag-aaral namin hinggil sa mga Salita ng Diyos, nabubuksan ang aking kaisipan. Hinahintulad ko ang aking buhay sa mga Hudyo na naging alipin sa Ehipto bago sila dinala sa ilang na patungo sa lupang ipinangakong ibibigay ng Diyos sa kanila. Naging alipin sila sa Ehipto hanggang makalaya sila sa kanilang pagiging alipin nang iligtas sila ng Diyos mula sa mga bakal na kamao ni Haring Faraon.

Nang naroroon na sila sa ilang, pinaulanan sila ng mana, tinapay at mga pagkain ng angel sa langit at ito’y pagkain ng mga Hudyo sa loob ng 40 taon. Subali’t hindi sila makapasok sa lupang pangako dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, pagmamaktol, pagsagot-sagot at pananalansang.

Ganito ang naging buhay ko hanggang sa maintindihan ko na nga na ang kailangan ko pala ay si Jesu-Cristo at wala nang iba pa. Ang hinihingi ko sa Kanya ay bigyan niya ako ng panibagong "preskong anointing" para maging totoo ang salita Niya sa buhay ko. Habang ako’y papalapit na sa presensiya ng Diyos, marami ang sinusunog sa akin. Ang aking kayabangan, pagmamaktol, pagsagot-sagot at iba pang mga masasamang ugali. Pinapalitan ito ng Diyos ng kaamuhan, pagpapakumbaba, pang-unawa, katapatan, pagmamahal, pasensiya at iba pang mabubuting asal.

Ngayon ko lang naintindihan na lahat pala ng hinahanap ko sa aking asawa at mga anak ay matatagpuan ko sa Panginoong Jesu-Cristo. Marami sa mga kapwa ko Kristiyano sa kasalukuyan ay naging walang saysay ang kanilang patotoo dahil hindi man lamang sila nakikipag-usap sa Kanya. Marami sa kanila ay humahayo pero walang resulta o bunga dahil hindi nga sila nakikipag-niig kay Jesus.

Ang totoong patotoo ay ang tao mismo ang makakaranas ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, babaguhin ang kanyang buhay at lalakad sa kabanalan, katuwiran, katarungan at katotohanan. Iyon ang patotoong hindi maaaring baliin dahil naihayag ang Panginoong Jesu-Cristo sa Kanyang buhay. Ito nga ang nangyari sa akin bagama’t hindi ko sinasabi na ako’y perpekto dahil marami pang dapat maalis sa buhay ko na hindi naging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Sa presensiya ng Panginoong Jesus ay wala ka nang hahanapin pa. Purihin Siya at luhuran at sambahin Siya bilang Diyos, Panginoon at Tagapagligtas.

Dra. Meth Belgica

San Rafael, Manila


(Sa mga nais humingi ng payo, panalangin, pagpapala at iba pa, tumawag lamang sa mga telepono ng CLSF: U-belt, 733-1087; Pandacan, 533-5791/563-2809; Tondo, 251-8243/252-6649; Malabon, 273-8256/270-3863; Q.C., 724-0676; Parañaque, 821-5335; Cainta, 656-7998, at Mandaluyong, 533-5171.)